Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ obchodu:

Alžbeta Kolesárová R & R
Petra Jilemnického 705/38 
07101 Michalovce

E-mail: info@nieconaseba.sk
Telefón: 0907 379 351

IČO: 10708456
DIČ: 1023950477

č. živnostenského registra 807-4203

1. O REGISTRÁCII

Dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená mometom doručenia závazného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (závazným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačny poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa uz nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedojde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú závazné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred jej expedíciou a bude expedovaná, predávajúci ma právo požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou, e-mailom.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku v deň objednania od jej odoslania a to bez udania dôvodu a pokiaľ zásielka nebola expedovaná. V prípade stornovania vyexpedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (cenu dopravy/poštovného v plnej výške). 

Stornovanie objednávky zo stany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu že nie je schopný tovar dodat kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 3 pracovných dní.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade nás kontaktujte e-mailom: info@nieconaseba.sk o ďalšom postupe (kedy Vám bude zaslaný formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy a adresa, na ktorú bude tovar zaslaný). Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi sumu za vrátený tovar. Vrátená suma nezahŕňa náklady na dopravu a poštovné. Ak nastane odstúpenie od zmluvy kupujúci je povinný:

- vrátiť tovar v nepoškodenom a povodnom stave

- nepoužitý, nepoškodený a s visačkami

- súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia faktúry

- priložený formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy

Neposielať na dobierku!!! Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté. Týmto sa Vám zásielka vráti späť a vzniknú Vám ďalšie náklady. 

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy Vám vrátenú sumu zašleme na uvedený účet najneskôr  do 15 pracovných dní od prevzatia. V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť  akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

5. VÝMENA TOVARU

Pri výmene tovaru nás prosím kontaktujte buď e-mailom alebo telefonicky. Výmenu tovaru je možné uskutočniť do 3 dní od prevzatia, prípadne podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri výmene tovaru je potrebné tovar poslať v pôvodnom obale, nepoškodený, s visačkami a dobre zabalený aby nedošlo k poškodeniu. Posielajte tovar aspoň doporučene. V prípade straty počas cesty k nám neručíme. K tovaru priložte prefotenú faktúru, list na ktorom uveďte kód, názov, veľkosť a farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť, Váš podpis a dátum. Doba spracovania výmeny je 7 pracovných dni od prevzatia Vašej zásielky. Výmena bude zaslaná dobierkou na Vašu adresu. Náklady na poštovné a prepravu hradí kupujúci.

6. DODACIE PODMIENKY

Objednávka do 40€ s DPH - 2€ s DPH - 4-7 pracovných dní

Objednávka nad 40€ s DPH - Doprava zdarma - 4-7 pracovných dní

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

- prevodom na účet - tovar budeme expedovať po obdržaní platby na náš bankový účet

- dobierkou - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti

8. ZÁRUKA A ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba na tovar je poskytovaná na 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na:

- vady zapríčinené nešetrným používaním

- prirodzeným opotrebením

- nesprávnym ošetrovaním

Práva za zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

9. REKLAMÁCIA, REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Reklamáciu je možné uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky. Pri reklamácii je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár, priložiť prefotenú faktúru, pričom je povinný dodať tovar so všetkým príslušenstvom. Hneď ako zistíte chybu na tovare je najlepšie nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@nieconaseba.sk, popísať chybu a vyčkať na reklamačný formulár, ktorý Vám zašleme. Adresu, na ktorú je potrebné zaslať reklamáciu obdržíte prostredníctvom e-mailu. K reklamácii je potrebné priložiť len tovar v neporušenom stave, príčinu reklamácie, kópiu dokladu o kúpe, presnú definíciu vady. V prípade uznania reklamácie uveďte číslo účtu, na ktoré Vám vrátime peniaze, prípadne vymeníme tovar za nepoškodený ak bude este dostupný. Bez faktúry nie je možné uplatniť reklamáciu. Zákazník je informovaný do 7 pracovných dni od dodania reklamácie. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci alebo iným znehodnotením. Spotrebiteľ má právo aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim.

Reklamácia sa nevzťahuje ak:

- sú vady zapríčinené nešetrným používaním

- nesprávnym použitím výrobku

- prirodzeným opotrebením

- nesprávnym ošetrovaním

10. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

V prípade, že si kupujúci objedná tovar a zásielku neprevezme, resp. zásielka sa vráti z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar alebo nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady, t.j. poštovné a balné.

11. ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú tieto VOP účinnosť voči kupujúcemu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu ci doplnenie obchodných podmienok.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na info@nieconaseba.sk


Žiadne produkty

Určiť Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa